חופשה חלומית עם טוונטיפורסבן - תקנון

1. מבוא

1.1 "עורכת ההגרלה" – טוונטי פור סבן אופנה בע"מ, ח.פ. 513962969, מרחוב אריה שנקר 13 בראשון לציון.

1.2 "ההגרלה" – הגרלת חופשה במיקונוס, בין התאריכים 24-29.8.2018 עבור משתתף + 2 מלווים, הנערכת ע"י עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה.

1.3 "המפקח" – רו"ח שירלי גירון, מרחוב אריה שנקר 13, ראשון לציון.

1.4 "משתתף" – כל מי שיבצע עסקה לרכישת טובין בחנויות "TWENTYFOURSEVEN" ו/או באתר הסחר של עורכת ההגרלה, בין התאריכים 3-14.7.2018, בסך כולל של 200 ₪ ומעלה (בעסקה אחת), כולל רכישת גיפטקארד/תלושי שי יוכל להירשם להגרלה באמצעות דף רישום אינטרנטי ייעודי, תוך הזנת פרטיו האישיים ומס' העסקה כמפורט בחשבונית הקניה ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת www.twentyfourseven.co.il, בתקופה הנקובה. מבצעי עסקאות באתר הסחר של עורכת ההגרלה יוכנסו להגרלה לאחר רישום באתר במקום המתאים לכך.

1.5 "תקופת ההגרלה" - החל מיום 3.7.18 בשעה 00:01 ועד ליום 14.7.18 בשעה 23:59.

1.6 "הפרס"- חופשה במיקונוס, בין התאריכים 24-29.8.2018 עבור המשתתף הזוכה + 2 מלווים*, הכוללת טיסה (הלוך ושוב) + דמי העברות + חמישה לילות + ארוחת בוקר במלון ROYAL MYCONIAN**. הפרס אינו כולל ביטוח נסיעות לחו"ל ו/או כל הוצאה נלווית אחרת, אשר אינה מצוינת לעיל.

1.7 "פרסום הזכייה" – מיד עם עריכת ההגרלה ו/או בסמוך לה, בתום תקופת המבצע, תשלח הודעת זכיה למייל שמסר המשתתף הזוכה בדף הרישום האינטרנטי הייעודי להגרלה.

1.8 "אופן קבלת הפרס" – קבלת הפרס תתבצע בתיאום טלפוני מול הזוכה, בכפוף למס' הטלפון שהוזן ע"י המשתתף בטופס הרישום להגרלה. איסוף הפרס יתבצע בתיאום מול מחלקת השיווק של עורכת ההגרלה.

1.9 ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף לתנאי ההגרלה וכן אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

1.10 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.11 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד – התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

2. שיטת ההגרלה

א. עורכת ההגרלה תגריל מתוך סך המשתתפים בתקופת ההגרלה את הפרסים הנקובים בסעיף 1.6 לעיל, באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי.

ב. ההגרלה תיערך באופן ממוחשב, במשרדי עורכת ההגרלה ובמסגרתה יעלה בגורל הזוכה בהגרלה.

ג. מבלי לגרוע מהוראות האמורות לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה חשד כי נפל פגם ו/או מכל סיבה אחרת.

3. השתתפות בתחרות

3.1 רשאי להירשם ולהשתתף בהגרלה כל אדם למעט תאגיד, העומד בכל ובמלוא תנאי תקנון זה.

3.2 ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ו/או מנהליה, עובדיה והמועסקים על ידה ועל בני משפחתם וקרוביהם מדרגה ראשונה (האמור חל על עובדי רשת TWENTYFOURSEVEN ו/או רשת "RENUAR").

3.3 השתתפות בהגרלה אינה מוגבלת, ואולם ככל הנוגע להשתתפות קטין מתחת לגיל 18, כפוף הדבר לאישור ולפיקוח של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו.

3.4 השתתפות בהגרלה תהא אפשרית בכפוף לתנאי תקנון זה, לרבות ככל הנוגע לתקופת ההגרלה.

4. זכייה בהגרלה

4.1 הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.2 הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכי ההגרלה.

4.3 עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4 עורכת ההגרלה תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי ההגרלה באופן אחר כלשהו.

5. המפקח

5.1 המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק ו/או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה ו/או מועמד לזכייה ו/או טוען לזכייה.

5.2 החלטת המפקח בכל הקשורה להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

6. כללי

6.1 בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי הוראותיו תחייבנה אותו לכל דבר ועניין.

6.2 מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, יהא המפקח רשאי לבטל את זכייתו של משתתף, אשר זכה תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, אשר רשאי לדרוש את השבת הפרסים לידי עורכת ההגרלה, במידה וחולקו.

6.3 המשתתף פוטר את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר, שנגרם להם ו/או לרכושם במסגרת ההגרלה ו/או במסגרת השימוש בפרסים.

6.4 למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עשוי להיגרם בגינן.

6.5 משתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של הזוכה בפרסים, לרבות תצלומם, במדיות השונות; וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.

6.6 עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות נסיבות של כוח עליון, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

6.7 עורכת ההגרלה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.8 עורכת ההגרלה הינה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.9 עורכת ההגרלה אינה ולא תהיה אחראית בכל אופן לדחייה, עיכוב ו/או ביטול מועדי הטיסה/הזמנת המלון.

7.0 ההגרלה כפופה לאמור בתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב אריה שנקר 13 בראשון לציון וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה www.twentyfourseven.co.il.

הערות:-

* מלווים שהינם קטינים ידרשו באישור הורים ו/או אפוטרופוס חוקי בכתב ליציאתם מהארץ.

** מועדי החופשה ו/או מועדי הטיסות ו/או פרטי השהייה במלון הינם בהתאם לשקול דעתה הבלעדי של החברה ואינם ניתנים לשינוי. השהייה במלון הינה בחדר אחד, המיועד ל- 3 אנשים (במשותף), על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד (B&B). החופשה כוללות העברות משדה"ת במיקונוס אל המלון ובחזרה, אך אינה כוללת הסעות לשדתה"ת נתב"ג ובחזרה.

רישום כרטיסי הטיסה ("כרטוס") ו/או השהייה במלון על שמם של הזוכה ו/או המלווים מותנה בקיומו של דרכון בתוקף לכל אחד מהם לתק' העולה על 6 חודשים ממועד החופשה.

עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות כלשהיא לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, אשר עשויים להיגרם, בשל מעשה ו/או מחדל, בין בזדון ובין ברשלנות, בין במישרין ובין בעקיפין ע"י כל גורם שהוא, בין בתחומי ישראל ובין אם מחוצה לה.

עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות לעיכוב ו/או דחייה ו/או תזוזה ו/או ביטול במועדי הטיסות, כפי שיקבע ע"י חברת התעופה בלבד וכן אינה נושאת באחריות כלשהיא לשינוי בפרטי ההארחה במלון, אשר נקבעים ע"י המלון בלבד.

באחריותם הבלעדית של הזוכה ומלוויו לבדוק בכל העת את מועדי הטיסות ו/או לעקוב אחר כל עדכון שהוא מאת חברת התעופה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות כלשהיא לכל אבדן ו/או נזק ו/או פגיעה, שנוצרו בעקבות כוח עליון.