תקנון אתר

  1. הגדרות

להלן הגדרת המונחים המופיעים בתקנון זה:-

1.       "החברה":-
טוונטי פור סבן אופנה בע"מ, ח.פ. 513962969
כתובת החברה: אריה שנקר 13, ראשון לציון 

                                                                                                                                              

2.       "האתר" - אתר האינטרנט www.twentyfourseven.co.il.

3.       "הפריטים" – פרטי הלבוש, ההנעלה, האביזרים ומוצרי האופנה, המופיעים באתר ומוצעים למכירה לצרכן הסופי.

4.       "המשתמש" – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר:-

א.      כשירות לביצוע פעולות משפטיות- המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "האפוטרופוסים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

 

ב המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף.

ג. המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

 5.        "מועד אספקת המלאי":-                                                                                                                                              

          א.      אספקת המלאי לבית הלקוח ו/או למען עפ"י בחירתו:-

            (1)        דואר שליחים - עד 12 ימי אספקה ממועד ביצוע ההזמנה באתר, יום עסקים מסתיים ב16:00

          ב.            אספקה לחנות מרשת חנויות " TWENTYFOURSEVEN" - עד 12 ימי אספקה ממועד ביצוע ההזמנה באתר, יום עסקים מסתיים ב16:00

6.       "מועד אספקת המלאי" – המועד בו נמסר המלאי, שהוזמן ע"י המשתמש, ליעד המבוקש ע"י המשתמש.

7.       "מען למשלוח דואר" - הכתובת שהוזנה לאתר ע"י המשתמש בטופס ההזמנה כמען למשלוח ההזמנה.

8.       "המועד המבוקש לאספקת המלאי" - המועד שנרשם ע"י המזמין כמועד אספקת המלאי המועדף ו/או מבוקש על ידו.

9.       "מועד ביצוע ההזמנה" - המועד בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, אשר פרטיה הוזנו באתר ע"י המזמין.

10.     "ימי עסקים" – ימים א'-ה' בכל שבוע קלנדארי, לא כולל ימי ו', שבת, ערב חג, חג וחוה"מ.

כללי

11.     האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

12.     הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע"י "משתמש" באתר, כהגדרתו לעיל.

13.     תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. רואים במשתמש באתר כמי שקרא את התקנון, קיבל על עצמו את האמור בו והסכים לאמור בו. משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון וכללי השתתפות אלו.

14.     הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר
(טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').

15.     תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן ממועד פרסומו באתר.

16.     החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.

17.     החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

18.     האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

שימוש באתר

19.        להלן מגוון השירותים ו/או התכנים ו/או הפעולות המוצעים באתר:-

א.           גלישה ועיון בתכנים שונים.

ב.            רכישת מוצרים ו/או שירותים.

ג.            יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים ע"י המשתמש.

ד.       שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

ה.      מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר, אשר יפורסמו באתר ו/או בדף ה-Facebook של החברה. מובהר כי החברה רשאית להגביל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את פרסום המשוב.

ו.            תיוג פריט שיבחר ע"י המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.

ז.       הרשמה לדיוור - קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

20.     החברה אינה מתחייבת כי למתן כלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

          כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

21.     החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה ב- Facebook כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה.

22.     החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסיר ו/או לשנות כל תוכן של המשתמשים באתר וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה(כל שנדרשת) ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו, כולם או חלקם.

23.     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמשים באתר מתחייבים שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תכנת מחשב ו/או אמרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות; להלן גם: "מידע פוגעני").

24.     המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ה- Facebook, בכל עת וללא כל תמורה שהיא.

25.     המשתמש בשירותים מאשר כי בעצם החלטתו לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר הוא יודע כי ממועד פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף ה- Facebook, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור.

26.     המשתמש מתחייב שלא לפעול באופן אשר עשוי לפגוע במוניטין החברה ו/או לפגוע בשמה הטוב.

27.     המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

28.     המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לסרוק ן/או ליצור מאגר של תכני האתר וכן שלא להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך שהיא, בתכנים המוצגים באתר.

29.     אין ליצור קשר (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

30.     אין ליצור קשר לדפים באתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק"). בעת יצירת קשר לאתר, יש להבטיח שכתובתו המדויקת של דף הבית של האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק הגלישה של המשתמש.
אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו, ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

31.     החברה רשאית להורות למשתמש לבטל ו/או לבטל בעצמה כל קישור לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

32.     אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם).

33.     אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר מרשתת אחר (בין אם בתוך מסגרת ("Frame") ובין אם בכל דרך אחרת), גלויה או סמויה.

34.     אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

קניין רוחני

35. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, דגמים, שיטות וסודות מסחריים, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר הינן של החברה בלבד ומשמשים קניינה הבלעדי. זכויות אלה חלות, בין היתר, גם על בסיסי הנתונים באתר (לרבות רשימת הפריטים, תיאורם, עיצובם ותמונותיהם) וכן על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל הקשור בהפעלתו וכן בכל מידע אחר המתפרסם ע"י החברה ו/או מטעמה – כל אלה יוגדרו להלן: "הזכויות המוגנות".

36. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות ו/או לתרגם מידע כלשהוא מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו"ב) כולן או חלקן, בין ע"י  המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי - בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת - בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שתינתן.

37. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה, הלוגו, מודעות הפרסומת של החברה, ה- Domain name, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, עריכתם והצגתם – כולם מהווים גם הם את הזכויות המוגנות לעיל והינם קניינה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

38.בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכני המשתמשים באתר  יש משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ"ל מצויות בבעלות המשתמש שהעלה/פרסם/מסר אותם. ככל שמשתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכנים אותם העלה/פרסם/מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת/פרסום/מסירת התכנים לאתר משום אישור מצדו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין - מאת בעל הזכויות בתוכן הנ"ל - לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות (בכל מקום בתקנון זה בו מצוין העלאת/פרסום/מסירת תכני משתמשים לאתר, הכוונה היא גם, בין היתר, למשלוח תכנים באמצעות הודעה/הודעת דוא"ל דרך/באמצעות האתר אל החברה). מובהר, כי במקרה דנא לא תישא החברה בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מפרסום/העלאתם/מסירת תכני גולשים, והמשתמש שהעלה/פרסם/מסר את התכנים האמורים ישפה את החברה בגין כל הוצאה לה היא תידרש בגינם.       

39. בעצם העלאת/פרסום/מסירת תכני הגולשים באתר מקנה המשתמש לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון.

40.החברה תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני המשתמשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי (לרבות, מתן מיזכה ("Credit"), תמלוגים או טובות הנאה אחרות).

41.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ליתן מזכים ו/או להעניק תשורות למשתמשים באתר, שהעלו תכנים כאמור, וזאת מבלי שיהא בדבר כדי להטיל עליה איזה חיוב או אחריות.

42. בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר, כי כל משתמשי האתר מוותרים בזה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה החברה בתכנים אלה.      

43.חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני החברה באופן מידי בכתב. צעדים שיינקטו ע"י החברה, וככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות ושיפוי

44. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.        

45. לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהחברה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).       

46.החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

47.החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו והאמיתות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

48.החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר - ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.

49. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

רכישת פריטים באתר

50. רכישת פריטים באתר תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה – המשתמש יבחר את הפריט ו/או השירות, הצבע והמידה המבוקשים, כאשר לכל פריט ו/או שירות, המוצע באתר, יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחירו (להלן: "דף הפריט"). החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות (לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים) ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי אין החברה מתחייבת כי המחירים למוצרים השונים המפורסמים באתר יהיו זהים למחירים בחנויות, ותיתכן שונות בין המחירים הנמכרים באתר לבין החנויות הפזיות.

51. כחלק בלתי נפרד מהליך ביצוע הרכישה, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר ע"י המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה ע"י המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

52. תנאים להשלמת עסקת הרכישה - עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, בהתאם לשיקול דעת החברה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמש טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

53. ההזמנה תירשם במחשבי החברה וניתן יהא לעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה ע"י המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

54.אספקת המוצר - המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר, לפי בחירתו (באמצעות שליח או באמצעות משלוח בדואר רשום, בהתאם לבחירתו) או לחילופין לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות רשת "TWENTYFOURSEVEN", בהתאם לבחירתו, באמצעות האתר.

א.  אספקה לבית המשתמש - החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית ו/או דואר שליחים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים ע"י חברת השילוח תיעשה עד יום עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, יום עסקים מסתיים ב16:00. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג, חוה"מ וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. האספקה לבית המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתו תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח, בפריסה כלל ארצית, בין השעות 08:00-20:00 בכל יום, למעט בימי שישי/שבת/ערבי חג, חוה"מ וחג. במידה ולא תתאפשר אספקת הפריטים לכתובת שהוזנה ע"י המשתמש, תתבצע אספקת הפריטים באמצעות דואר רשום לכתובת שהוזנה ע"י המשתמש. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"), אשר יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד אחד בלבד, ללא משמעות להיקף ההזמנה (לעניין מס' הפריטים).

"דמי משלוח" - אספקת הפריטים לבית המשתמש ו/או לכתובת עפ"י בחירתו, באמצעות חברת שילוח, תהא כרוכה בתשלום בסך 15 ₪ בגין רכישה בסכום של עד 199 ₪  בביצוע הזמנה, הזמנה אשר סכומה עולה על 199 ₪ (כולל מע"מ), לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כאמור.

ב.אספקה לחנות מרשת חנויות " TWENTYFOURSEVEN " בפריסה כלל ארצית - אספקת הפריטים לחנות מרשת חנויות "TWENTYFOURSEVEN" תיעשה עד יום עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, יום עסקים מסתיים ב16:00. הפריטים יסופקו לחנות "TWENTYFOURSEVEN", אשר תיבחר ע"י המשתמש, בהתאם להעדפתו ובהתאם לסימון המשתמש ברשימת החנויות באתר, למעט רשת חנויות " TWENTYFOURSEVEN OUTLET", בהן לא תתאפשר אספקת הפריטים. במועד הגעת הפריטים המוזמנים לחנות "TWENTYFOURSEVEN" שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג החברה קשר טלפוני ו/או הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת מסרון בטלפון הנייד עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. החברה תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים בלבד, כאשר במידה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 10 ימים, כי אז תהא החברה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה. אספקת הפריטים לחנות " TWENTYFOURSEVEN " ואיסופם ע"י המשתמש מהחנות במועד, לא תחייב את  המשתמש בתשלום דמי משלוח.
זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי בלבד.

מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים, התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים, בין היתר, במקרים הבאים -"כוח עליון", ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת החברה. בכל הנוגע לאספקת פריטים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהא החברה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לזמן אספקה, כפי המוגדר לעיל, כאשר הפריטים (כולם או מקצתם) חסרים במלאי – או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש, אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה, והכל בהתאם לפרטים שהזין המשתמש באתר החברה. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת הפריטים למשתמש ו/או אי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר המשתמש.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות " TWENTYFOURSEVEN " ו/או בכל יעד אחר לפי בקשת המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, עפ"י שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

55.  ביטול עסקת הרכישה ע"י המשתמש

א. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:-

(1)  ביטול העסקה לאחר קבלת הפריטים בידי המשתמש – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 21 יום ממועד קבלת הפריטים, ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריטים לאחת מחנויות " TWENTYFOURSEVEN " בהתאם לבחירת המשתמש (למעט בחנויות " TWENTYFOURSEVEN OUTLET") ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש.
מובהר כי רק במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

(2) השבת פריטים ו/או החלפתם בפריטים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים:-

(א) החזרת הפריט לאחת מחנויות TWENTYFOURSEVEN (למעט בחנויות " TWENTYFOURSEVEN OUTLET") בצירוף חשבונית מס, ובלבד שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט ו/או אביזרים נלווים לפריט (לרבות כפתורים, חרוזים, תכשיטים וכיו"ב).

(ב) תכשיטים, בישום, מוצרי ספא וקוסמטיקה - בתנאי שאריזתם לא נפתחה.

(ג) הלבשה תחתונה, גרביונים, חלקים תחתונים ובגדי ים – אינם ברי החלפה ו/או החזרה.

(ד)החלפת הפריט במוצר אחר או השבתו כנגד קבלת זיכוי כספי (שובר זיכוי המונפק ע"י החברה) תיעשה בחנויות " TWENTYFOURSEVEN ", בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת חנויות החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 21 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהוא.

(3)  החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש המשתמש להשיב לחברה.

(4)  אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לבטל עסקה שביצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הטובין, בכפוף לקיום שיחה בין החברה לבינו (בכלל זה גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לבקש הצגת העתק תעודה מתאימה המעידה כי הצרכן הינו אדם עם מוגבלות. האמור לעיל יחול אף לגבי "אזרח וותיק" ו/או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק".

ב. אגף שירות הלקוחות בחברה הינו הגוף האמון לטפל בפניות משתמשים בכל הנוגע לביצוע הזמנות ו/או עסקאות ו/או ביטולן ו/או בכל סוגיה אחרת - בדוא"ל [email protected]  או בטלפון 1-800-247-247, וזאת בימי חול בלבד, בין השעות 10:00-16:00.

56.  ביטול עסקת הרכישה ע"י החברה:-

" TWENTYFOURSEVEN " שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:-

א. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי.

ב. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

ג.בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

ד. המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין;

ה. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

ו. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא.

ז. החברה סבורה כי בכוונת המשתמש למכור את הפריטים, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, לצד ג' כלשהוא. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהוא.

ח. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים.

ט. במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל "כוח עליון" כהגדרתו לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

57.אחריות, אבטחה ופרטיות

א. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה - מאגר מידע מספר 700062172  הרשום ע"ש החברה.

ב. אתר TWENTYFOURSEVEN הינו אתר מאובטח, כך שהנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך הגנת סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) , המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה.

ג. החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה ע"י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדוא"ל שנמסרה ע"י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג' אחר.

ד. החברה אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר החברה, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד ג' כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת ע"י המשתמש.

ה. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני (פלא כארד). לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר החברה, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ו. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו  בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר החברה, כך שהחברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף ל מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

ז.דואר שיווקי ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת בכתב של המשתמש, בהתאם לדרישות החוק.

ח. אנו משתמשים בקומבוקס כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי התקשורת הדיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע"י קומבוקס לחצו כאן .

ט. מדיניות הפרטיות מפורטת בקישור הבא: https://www.twentyfourseven.co.il/he/privacy

58.  שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להזמנות, פריטים ו/או אספקתם ניתן לפנות לאגף שירות הלקוחות של החברה בכתובת  הדואר האלקטרוני – [email protected] או לחילופין בטלפון 1-800-247-247, בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:30. 

 בערוצים הדיגיטלים (פייסבוק / אינסטגרם / וואטסאפ ) נהיה זמינים לתת מענה עד שעה 21:00 , וזאת בימי חול בלבד; א-ה .

דין ושיפוט

59. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

    סמכות השיפוט בכלל העניינים הנוגעים לתקנון זה, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או הנובעים ממנו ו/או מהשימוש באתר, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל – אביב, עפ"י סמכותם העניינית – ולאלו בלבד ולא לבתי משפט אחרים

 

טוונטיפורסבן  – תקנון השתתפות בפעילות 'טו באב'

תקופת הפעילות

 משך הפעילות: החל מ-22.7.21 בשעה 14:00 ועד 24.12.20 בשעה 23:59

●             משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המבצע – רשת  "טוונטיפורסבן" (להלן: "מפעילת המבצע").

●             ככל שיהיה שינוי בתקופת הפעילות תינתן הודעה בעמוד בפוסט האינסטגרם של מפעילת המבצע.

זכאים לפעילות

זכאים להשתתף במבצע מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים")

●             גולשים שיענו על פוסט האינסטגרם של טוונטיפורסבן בהתאם להוראות הפעילות.

●             ההשתתפות בפעילות היא מעל גיל 14.

●             גולשים העומדים בהוראות תקנון זה.

●             גולשים שנוהגים בצורה סבירה בנסיבות ופועלים לקידום הפעילות.

●             תושבי ישראל שמרכז חייהם בישראל.

●             לא ישתתפו בפעילות עובדי רשת רנואר, ו\או טוונטיפורסבן ובני משפחותיהם.

מהות הפעילות

●             על כל משתתף בפעילות להגיב לפעילות בהתאם לדרישות המפורטות בפוסט הפעילות – העלאת סטורי עם תמונה של לוק מנצח שנקנה בטוונטיפורסבן לחגיגות ט"ו באב

●             דרישות: תיוג עמוד טוונטיפורסבן בסטורי  + מעקב אחר עמוד טוונטיפורסבן באינסטגרם

●             כל משתתף יכול לפרסם עד 3 סטוריז בלבד במשך כל תקופת הפעילות. כל סטורי נוסף מעבר ל-3 הסטוריז הראשונים, שתועלה על-ידי אותו משתמש, תיפסל.

●             מפעילת המבצע שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל תשובה מכל סיבה שהיא, ללא כל נימוק הודעה או טעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

בחירת התגובה הזוכה

●             ביום ה-25.7.21 ייבחר זוכה ע"י ועדת השיפוט לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט והתרשמותה של ועדת שיפוט מטעם מפעילת המבצע

●             הזוכה יהיה גולש שנבחר ע"י ועדת השיפוט.

●             ועדת השיפוט תהיה רשאית לבחור בכל תשובה מכל נימוק, ומכל טעם.

●             הודעה על זכייה תינתן ב"סטורי" באינסטגרם ובפוסט הפעילות של מפעילת המבצע.

●             מפעילת המבצע תיצור קשר עם הזוכה באמצעות פרופיל האינסטגרם שברשותו\ה לצורך מתן הפרס.

●             במידה והזוכה לא ישיב להודעת הזכייה, כשתשלח אליו/ה ע"י מפעילת המבצע, בתוך 24 שעות ממועד שליחתה, רשאית מפעילת המבצע לבטל את זכייתו/ה, ולהעבירה למשתתף אחר ו/או לשלול ממנו/ה את קבלת הפרס.

●             מפעילת המבצע אינה נושאת באחריות ליצירת קשר אם הפרופיל של המשתתף חסום, והוא לא השאיר פרטי יצירת קשר ו/או בכל מקרה בו המשתתף הזוכה לא השיב להודעת הזכייה מכל סיבה בתוך 24 שעות  ממועד הניסיון ליצירת הקשר עימו.

●             למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מבצע זה איננו הגרלה והחלטת ועדת השיפוט – היא שתכריע בזכייה.

●             בבחירת התשובה המנצחת לא יינתן משקל לתגובות ו/או אינטרקציות ו/או לייקים מטעם גולשים אחרים.

●             יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק/ אינסטגרם ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לרשת רנואר ולא לפייסבוק/ אינסטגרם.

הפרסים

●             הפרס הינו שובר בשווי 500 ₪ כל אחד, למימוש באתר טוונטיפורסבן,  במימוש שובר אחד בכל קנייה.

●             מימוש השובר יהא אפשרי החל ממועד הזכייה ועד ליום 31.12.21

●             מימוש השובר אפשרי ב"מכירה מיוחדת". יינתן כפל הנחות ו/או מבצעים.

●             השובר ימומש במלואו ולא יינתן זיכוי ו/או עודף בגין עסקה הנמוכה משווי השובר.

●             ההכרזה על הזוכה תתבצע עד יומיים מתום הפעילות ובכפוף לשינויים – בהתאם להחלטתה הבלעדית של  ועדת השיפוט.

●             קבלת הפרס:

●             עם הזוכה יווצר קשר באינסטגרם בהודעה ישירה לקבלת פרטיו, וזאת במטרה למסור לו את קוד שובר למימוש באתר.

●             מפעילת המבצע תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ו/או הפרסים ו/או את בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

אחריות

●             ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות.

●             רשת טוונטיפורסבן ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף ו/או צדדים שלישיים, הקשורים ו/או הנוגעים לעמוד הפייסבוק/ אינסטגרם של רשת טוונטיפורסבן ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

●             מובהר במפורש כי רשת טוונטיפורסבן ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי ,לעמוד הפייסבוק/ אינסטגרם של רשת טוונטיפורסבן.

●             המשתתף מתחייב בזאת לפצות את רשת טוונטיפורסבן בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו\או ייגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח המשתתף ו/או כל פעילות או שימוש שביצע המשתתף, לרבות אך לא רק, בגין הצגה ו/או פרסום של תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידו ו/או ע"י בעל הזכות בתמונות, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של רשת טוונטיפורסבן, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי רשת טוונטיפורסבן ו/או ועדת השיפוט בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם ההשתתפות בפעילות.

●             רשת טוונטיפורסבן לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בתגובות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את רשת טוונטיפורסבן מכל אחריות לכך.

●             האחריות על מימוש הפרס מוטלת על ספקיות הפרס בלבד ואינה חלה באופן כלשהו על מפעילת הפעילות. מובהר ומודגש בזאת, כי אין רנואר אחראית לאיכות הפרס ו/או לטיבו.

●             המשתתף מתחייב שלא לשלוח/להעלות לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רשת טוונטיפורסבן תכנים/תמונות הכוללות, בין היתר,: תוכן למבוגרים בלבד, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אתני, פוליטי,הפליה, תוכן פוגעני, הסתה לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות, ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, וכן להימנע מהפצת וירוסים, ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

●             המשתתף בלבד יישא באחריות כלפי אותם צדדים שלישיים אותם תייג ורשת טוונטיפורסבן לא תהא אחראית לפגיעה, במידה ותחול, באותם צדדים, לרבות פגיעה בשמם הטוב ו/או במוניטין ו/או בכל אופן אחר.

שונות

●             כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

●             רשת טוונטיפורסבן תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

●             בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה רשת טוונטיפורסבן רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו) וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה (ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות ו/או ביטול זכייתו  בנסיבות דנן.

●             זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של רשת טוונטיפורסבן ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, התגובות שהעלה, ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה.

●             תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

●             בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

●             הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת טוונטיפורסבן. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של רשת טוונטיפורסבן, תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.